!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ansvar för underhåll av lägenheten

 

I föreningens stadgar finns en utförlig beskrivning av medlemmars underhållsansvar för bostadsrätten. Nedan följer ett utdrag:

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhöriga utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer såväl underhålls- som reparationsskyldighet. Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation i lägenheten samt att tillse att dessa installationer utförs fackmannamässigt. Bostadsrättshavarens ansvar avser även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Han eller hon är skyldig att följa de anvisningar som meddelats rörande skötseln av marken.

Läs mer längst mer om gränsdragningar längst ner på denna sida: Gränsdragning för medlemmens och föreningens ansvar

Ordningsregler för renoveringstider i lägenheter:
Vardagar 07-19
Helger 09-18